งานสัมมนา “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

SME ภาคตะวันออกสนใจหันมาใช้ซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส ในองค์กรของตนเพื่อเพิ่มผลกำไร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาสำหรับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ “Enhancing SMEs Competitivenss Through IT : ECIT” ณ ห้องสามมุก โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรจาก 2 หน่วยงาน

  1. ผู้แทนจากโครงการ (ECIT )

  2. ผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     

    ซึ่งทางOsdev ในฐานะตัวแทน NECTEC ได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถใช้ software open source ได้อย่างราบรื่น ไปบรรยายให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้กันอย่างทั่วหน้า